Top

Leveringsvoorwaarden


 
VAN:
GLOCONSOL BV
Kromme Elleboog 35
3012 VM Rotterdam
 
hierna te noemen: Aannemer - projectinrichter
 
Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
Aannemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van aannemer;
Koper: de wederpartij van aannemer;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen aannemer en Koper/Opdrachtgever.
Werk: Onder werk wordt verstaan bij de Koper/Opdrachtgever of door de Koper/Opdrachtgever aangewezen locatie waar door de aannemer in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden worden/werden uitgevoerd.
Producten: Onderdelen welke in de timmerfabriek van de aannemer zijn geproduceerd.
 
Artikel 2: Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen aannemer en een Koper/Opdrachtgever waarop aannemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met aannemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de Koper/Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van aannemer en Koper/Opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van aannemer.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Aannemer en Koper/Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door aannemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aannemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper/Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de aannemer zijn indicatief en geven de Koper/Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is aannemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij aannemer anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht aannemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. De benodigde elektriciteit, gas en water en gebruik van sanitair zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Aannemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft aannemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Koper/Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan aannemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper/Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan aannemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan aannemer zijn verstrekt, heeft aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper/Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat aannemer is uit gegaan van door de Koper/Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor aannemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan aannemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper/Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door aannemer of door aannemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper/Opdrachtgever of een door Koper/Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Koper/Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper/Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper/Opdrachtgever toerekenbaar is.
 
Artikel 5: Levering
1. Levering geschiedt af magazijn van aannemer.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper/ opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat aannemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper/ opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is aannemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper/ opdrachtgever.
5. Indien de zaken worden bezorgd is aannemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien aannemer gegevens behoeft van de koper/ opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper/ opdrachtgever deze aan aannemer ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien aannemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper/ opdrachtgever aannemer schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Aannemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Aannemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan aannemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper/ opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
Artikel 5a: Verplichtingen van de aannemer
1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
5. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
6. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
7. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 
Artikel 6: Monsters en modellen
1. Is aan de koper/ opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt over- eengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
 
Artikel 7: Onderzoek, reclames producten
1. Koper/ opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper/ opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan aannemer te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper/ opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper/ opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer op de wijze zoals door aannemer aangegeven.
 
Artikel 7a: Opneming en Goedkeuring Werk
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de aannemer voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de aannemer en strekt ertoe, te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdracht-gever aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goed-gekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goed-gekeurd, aan de aannemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goed-gekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdracht-gever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdracht-gever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van inge-bruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele inge-bruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 7b: Oplevering en onderhoudstermijn werk
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goed-gekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. De aannemer is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
3. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmid-dellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De aannemer is ver-plicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is
 
Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien aannemer met de koper/ opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de aannemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Aannemer mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering, groter dan drie maanden, van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorge-daan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3. De door aannemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/ of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/ of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aannemer zal de koper/ opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/ of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal aan-nemer de koper/ opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal aannemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal aannemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 10: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur-datum, op een door aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper/ opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper/ opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Koper/ opdracht-gever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper/ opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper/ opdrachtgever zijn de vordering-en van aannemer op de koper/ opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Aannemer heeft het recht de door de koper/ opdracht-gever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper/ opdracht-gever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
6. Aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door aannemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van aannemer totdat de koper/ opdrachtgever alle navol-gende verplichtingen uit alle met aannemer gesloten over-eenkomsten is nagekomen.
2. De koper/ opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper/ opdrachtgever verplicht aannemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper/ opdrachtgever verplicht zich de onder eigen-domsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door aannemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmid-del worden gebruikt.
6. Voor het geval dat aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper/ opdracht-gever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan aannemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendom-men van aannemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
Artikel 12: Garantie
1. Aannemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper/ opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan aannemer.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal aannemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijker-wijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper/ opdrachtgever, naar keuze van aannemer, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper/ opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan aannemer te retourneren en de eigendom aan aannemer te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van aannemer, koper/ opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door aannemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 
Artikel 13: Incassokosten
1. Is koper/ opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/ opdrachtgever. Indien koper/ opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 500,00.
2. Indien aannemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en execu-tiekosten komen eveneens voor rekening van koper/ opdrachtgever.
4.  Koper/ opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 
Artikel 14: Opschorting en ontbinding
1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper/ opdrachtgever de verplichtingen uit de overeen-komst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/ opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper/ opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal na-komen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Koper/ opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is aannemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmoge-lijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van aannemer op de koper/ opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien aannemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Aannemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien aannemer aan koper/ opdrachtgever bij de uitvoe-ring van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper/ opdrachtgever gehouden het aldus gele-verde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper/ opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien Koper/Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft aannemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waar-onder de kosten van vervanging, op koper/ opdrachtgever te verhalen.
 
Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. Indien door aannemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van aannemer jegens koper/ opdracht-gever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Indien aannemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500.000,00 (Zegge:vijfhonderdduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van aannemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrek-king heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan aannemer toegerekend kan worden;
- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper/ opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
6.De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt inge-steld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aange-merkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.
 
Artikel 17: Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper/ opdrachtgever over op het moment waarop deze aan koper/ opdrachtgever juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper/ opdrachtgever of van een door koper/ opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 
Artikel 18: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispru-dentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop aannemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van aannemer worden daaronder begrepen.
3. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper/ opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 
Artikel 19: Vrijwaringen
1. De koper/ opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper/ opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper/ opdrachtgever aan aannemer informatie-dragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaar-den bepaalde behoudt aannemer zich de rechten en bevoegdheden voor die aannemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de Koper/ opdrachtgever niet toegestaan verande-ringen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeenge-komen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de aannemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektro-nische) bestanden, blijven eigendom van aannemer, onge-acht of deze aan de koper/ opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door aannemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektro-nische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper/ opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van aannemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Aannemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoe-ring van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ande-re doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrou-welijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 21: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, aannemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aange-wezen derden mede te verstrekken, en aannemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verscho-ning, dan is aannemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 22: Niet-overname personeel
1. De Koper/Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met aannemer, medewerkers van aannemer of van ondernemingen waarop aannemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
Artikel 23: Geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de Raad van arbitrage/ rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.
3. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
4. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter in de vestigings-plaats van de aannemer behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
 
Artikel 24: Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen aannemer en de koper/ opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 25: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.